BASES GENERALS OFERTES DE TREBALL S.A.C.

Bases Generals Processos de Selecció S.A.C

Bases Generals Promoció Interna Personal S.A.C.

Criteris de regulació de les borses de treball

BORSA DE TREBALL S.A.C.

Borsa de Treball Temporal Peons Neteja Viària

Situació Borsa Treball Peons Temporals

Borsa de Treball Temporal Agent Controlador

Situació Borsa Treball Agent Controlador

OFERTES DE TREBALL EN CURS

Coordinador/a Tècnic Estacionaments Via Pública. Procés Nou

Bases Selecció Coordinació Técnica Zona Blava Abril'18

Formulari Sol licitud Proc. Coord. Tèc. Zona Blava

Ampliació termini presentació sol·licituts Coord. Tèc. Zona Blava

Llistat admesos Coord. Tèc. Zona Blava

Resultat proves selectives. Convocatoria anàlisi competencial

Resultat proves anàlisis competencial Convocatòria entrevistes

botoperfil Olh Castelldefels Ajuntament de Castelldefels