Skip to main content

Canal Intern d'Informació

SAC i Jarfels, d’acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de denunciants i informadors sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, implanta un canal intern d’informació , “el Sistema Intern d’Informació” amb l’objectiu d’oferir un espai que permeti reforçar la gestió pública i tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern.

El Sistema Intern d’Informació és un canal electrònic segur que permet a qualsevol persona fer alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a Serveis Ambientals de Castelldefels:
• Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu
• Actuacions relacionades amb la contractació pública
• Actuacions públiques del personal de la funció pública

El Sistema Intern d’Informació garanteix la confidencialitat de les persones que decideixin facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, de manera directa ni indirecta.

S’ha habilitat com a mitjà preferent de comunicació una plataforma específica per a tal finalitat, no obstant també us informem que podeu realitzar les comunicacions oportunes verbalment, per via telefònica, o sol·licitant una reunió presencial.

Les alertes han de complir els requisits següents:
• Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de l'actuació pública.
• Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir-ne les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.
• Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de Serveis Ambientals de Castelldefels.
• No s’admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

Consulta aquí la: Política de gestió del Sistema Intern d’Iinformació


                                               Accés al Canal d'Informació Intern de SAC